Mammute
طراحی و اجرای غرفه مجموعه بازرگانی شرکتهای دوو، صنام،رزگاز و زانووسی