تیم ما در ماموت نیاز مشتری را کشف نموده و با ایجاد مدل جدید برای هر کسب کار خاص، نیل به اهداف مشتریان را سریع تر و آسان تر می گرداند

mammute_logo

ماموت شرکتی چندمنظوره با پانزده سال تجربه کاریست که استراتژی سازمانی آن برنامه ریزی تعاملی با رویکرد حل مساله به صورت تیمی می باشد

خلاقیت طراحی در هنر خلاق


، گروه طراحی هنر خلاق ماموت با تکیه بر قدرت خلاقیت و کار گروهی
. سعی بر خلق آثار ارزشمند در حوزه های معماری ، گرافیکی و اینترنتی دارد


پــیاده ســازی

Perform

پس از انجام کامل مراحل طراحی با نظارت کارفرما و تایید کارهای صورت گرفته ، مرحله اجرای نهایی پروژه کلید میخورد تا خدمات درخواست شده به بهترین شکل ممکن ارائه گردد

طــراحـی

Designing

با مشخص شدن بهترین نقشه راه و مسیر اصلی مرحله طراحی براساس چشم اندازهای تعیین شده آغاز میشود ،این پروسه نیز با بهره گیری از مشورت و خرد جمعی صورت میگیرد

استــراتـژی

Strategy

برای شروع یک فرایند عملی اولین گام برنامه ریزی و طرح نقشه اولیه است . در هنر خلاق این کار با بهره گیری از خرد جمعی یا در اصطلاح طوفان ذهنی انجام میگیرد